magicfile icon وبسایت فایل سحرآمیز - magicfile.ir

تحقیق آماده درباره آموزش، تنبیه، تشویق در قالب فرمت فایل ورد

تحقیق-آماده-درباره-آموزش،-تنبیه،-تشویق-در-قالب-فرمت-فایل-ورد
لینک کوتاه : https://magicfile.ir/?p=2935
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز برای شما کاربران عزیز وبسایت فایل سحرآمیز یک تحقیق آماده درباره آموزش، تنبیه، تشویق قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد این فایل مورد نیاز پروهشگران دانشجویان و دانش آموزان می باشد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه


رضایت کاربران از دانلود فایل
پیشنهاد
234
تعداد دانلود
140
رضایت مندی
93%
کم متوسط زیاد
توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقیق آماده درباره آموزش، تنبیه، تشویق در قالب فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش

امروز برای شما کاربران عزیز وبسایت فایل سحرآمیز یک تحقیق آماده درباره آموزش، تنبیه، تشویق قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد این فایل مورد نیاز پروهشگران دانشجویان و دانش آموزان می باشد

مشخصات فایل دانلود تحقیق آماده در مورد بصورت زیر می باشد

  • عنوان: آموزش، تنبیه، تشویق
  • زبان : فارسی
  • قابلیت ویرایش : دارد
  • فرمت فایل : docx word (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحه :
  • چاپ : بدون مشکل در پرینت گرفتن

بخشی کوتاه از متن این مقاله در زیر آورده شده است :

آموزش، تنبیه و تشویق به عنوان سه ابزار اساسی در فرآیند یادگیری و تربیت، در هر سیستم آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله به بررسی اصول این سه مفهوم و نقش آن‌ها در بهبود یادگیری و تربیت، پرداخته می‌شود.

آموزش به معنای انتقال دانش، مهارت و ارزش‌ها به دیگران است. در فرآیند آموزش، باید به تعیین اهداف آموزشی، تهیه محتوا و منابع آموزشی، شناسایی روش‌های آموزشی و ارزیابی یادگیری دانش‌آموزان توجه شود. برای داشتن یک آموزش موثر، باید به تعیین نیازهای آموزشی و تدوین برنامه‌های آموزشی مناسب توجه شود. همچنین، باید روش‌های آموزشی مناسب با توجه به نوع درس و نوع دانش‌آموزان، مشخص شوند.

تنبیه به معنای اعمال مجازات به دانش‌آموزان برای رفتارهای نامناسب است. اگرچه تنبیه می‌تواند به بهبود رفتار دانش‌آموزان کمک کند، اما باید به مهارت‌های تنبیهی و نیز حداقل میزان تنبیه توجه شود. همچنین، باید با توجه به نوع رفتار نامناسب، تنبیه مناسبی انتخاب شود.

تشویق به معنای ارائه پاداش و تشویق به رفتارهای مطلوب است. با تشویق دانش‌آموزان به رفتارهای مطلوب، می‌توان به بهبود رفتار و یادگیری آن‌ها کمک کرد. تشویق می‌تواند به شکل‌های مختلفی انجام شود،

آشنا ساختن مراجع به این حقیقت که مشکلش منحصر بهفرد نیست و دیگران نیز کم و بیش با مشکلاتى همانند او مشکل او مواجه هستند، مىتواند تشویقکننده باشد.
تشویق رفتارهاى خوب
نگرانى درباره? تاثیرات احتمالى تلویزیون، از دیرزمان، بر توجهاتى که به دیگر عرصههاى مربوط به تماشاى تلویزیون، در کودکان مىشده، اولویت داشته است. چه مدت است که مفهوم جعبه? گوشهخانه به مثابه? هیولایى یک چشم موجه شمرده مىشود؟ این مکان که رفتارهاى بد بهنمایش درآمده در تلویزیون، مىتواند الگوهایى در اختیار بینندگان جوان مستعد بگذارد تا از آن کپىبردارى کنند را نمىتوان ساده گرفت. اما این فرضیه - که عموماً غالب بهنظر - مبنى بر اینکه آشکارا ثابت شده است که تلویزیون تاثیر بدى دارد، سادهسازى بیش از حد هر دو، یعنى هم آنچه جعبه به منازل مىآورد، و هم نحوه? برخورد کودکان با آن، است.
برنامههاى تلویزیون شامل نمونههاى بسیارى از رفتارهاى خوب است. برنامههایى که در آن مردم با مهربانی، جوانمردى و سخاوت رفتار مىکنند. بههمان اندازه، منطقى بهنظر مىرسد که فرض کنیم این تصویر نیز نمونههایى در اختیار کودکان قرار مىدهند تا از آن کپىبردارى کنند. بنابراین، در این فصل این پرسش را مطرح خواهیم کرد که آیا تلویزیون رفتارهاى خوب را در میان کودکان ترویج مىکند؟ اگرچه کارى در این زمینه صورت گرفته است بهوسعت کار انجام شده در زمینه تاثیر خشونت تلویزیون بر کودکان نیست، اما تحقیقات مهمى وجود دارد که روشهاى مختلفى را نشان مىدهد که تلویزیون مىتواند یا باید، در شرایط خاص، تاثیرات بسیار مفید و مطلوبى بر کودکان بگذارد.

آموزش رفتار خوب
مدارک روزافزون بسیارى نشان مىدهد که نمونه رفتارى خوبى که درتلویزیون به نمایش در مىآید، مىتواند کودکان راتشویق کند تا رفتار بهترى در پیش گیرند. پژوهش نشان داده است که بینندگان جوان مىتوانند یاد بگیرند که چگونه به شیوه? مطلوبتر یا پذیرفته شدهتر اجتماعى رفتار کنند. آنها این رفتارها را نه تنها از طریق تماشاى برنامههاى مخصوص آموزشى کسب مىکنند، بلکه با تماشاى نمونه برنامههایى که در آن رفتار خوب به تصویر کشیده و براى مخاطبان عمومى تهیه مىشوند، نیز بهدست مىآورند. مدارک موجود براى تاثیرات جامعهگرایانه تلویزیون را مىتوان بهچهار نوع دستهبندى کرد:
- مطالعات آزمایشگاهى انجام شده بر روى برنامههاى از پیش آماده شده تلویزیون یا موضوعات فیلم.
- مطالعات آزمایشگاهى بر روى موضوعات برنامههایى که بهمنظور آموزش مهارتهاى اجتماعى تهیه شدهاند.
- مطالعات آزمایشگاهى بر روى موضوع برنامههاى انتخاب شده از میان مجموعه برنامههاى مردمى تلویزیون.
- مطالعات میدانى که میزان تماشاى برنامههاى داراى محتواى جامعهگرایانه را با میزان تمایلات رفتارى جامعهگرایانه مرتبط مىسازد.
پژوهشگران بااستفاده از این روشهاى مختلف، درباره? قابلیت تلویزیون براى تاثیر بر کودکان در جهت نشان دادن سخاوت و ابراز نکردن خودخواهی، نشان داد رفتار دوستانه و اندیشیدن به خرسندى نهایى و نه طلب سریع پاداش براى انجام هر کارى تحقیق کردهاند.

تلویزیون وداورىهاى اخلاقى
بیشتر تحقیقات انجام شده بر روى تاثیرات بالقوه خوب تلویزیون، بر انواع مختلف رفتارهاى اجتماعى مرتبط با شخصیت متمرکز هیچگونه تاثیر مستقیمى بر قضاوت و استدلال اخلاقى بینندگان دارد؟ انتقادهاى اولیه بهطور اخص، نگران دیدگاههاى اخلاقى و معنویى بود که از طریق تلویزیون آموزش داده مىشد. دیدگاه منتقدان این بود که این رسانه تاثیر مخربى القا مىکند. نگرش برخى از منتقدان این است که تلویزیون اغلب نشان مىدهد که اعمال غیر مشروع یا غیر اخلاقى موثر واقع مىشوند. حتى مجریان قانون در تلویزیون بهگونهاى نشان داده مىشوند که قواعد را نادیده مىگیرند، کدهاى اخلاقى را زیر پا مىگذارند و بهشکل پرسش برانگیزى اغماض وافراط مىکنند، پیام نهفته در این محتوا این است که بد بودن، اغلب بهتر از خوب بودن موثر واقع مىشود.
برعکس، مدافعان برنامههاى تلویزیونى استدلال کردهاند که تاثیر تلویزیون بر نگرش اخلاقى جوانترین بینندگانش، در درجه? نخست، تاثرى مثبت است. برنامههاى تلویزیون بهطور مرتب، مسئلهاى اخلاقى را به شکل جذابى مطرح مىکنند که توجه مخاطبان را بهخود، جلب و جذب مىکند. مردم با مجموعهاى از مسائل و بحرانهاى اخلاقى مواجه مىشوند که در نمایشها مطرح یا در برنامههاى سرگرم کننده بازى مىشوند، و نیز در برنامههاى مستند و آموزشى نشان داده مىشوند. نمایشهاى سریالی، شخصیتها را بهگونهاى نشان مىدهد که آنقدر ظولانى با مشکلات اخلاقى دست و پنجه نرم مىکنند، که مخاطب را بر آن مىدارند تا با رخدادها و موقعیتها آشنا شوند. برنامهها گفت و گوى تلویزیونی، اعضاى عادى جامعه را بهتصویر مىکشد که سفره? دل خود را جلو میلیونها بیننده مىگشایند، و اغلب بر ژرفترین نبههاى زندگى خصوصى خود متمرکز مىکنند. تلویزیون از طریق این نوع تجربیات مىتواند به مثابه? نوعى معلم اخلاق یا مشاوى ایفاى نقش کند، و بینندگان را، از پیر و جوان، تشویق کند که مشکلات مهم اخلاقى را منعکس سازند. با این وجود تا این زمان تحقیقات کمى چه در رد و چه در اثبات هر نوع تاثیر تلویزیون برر ارزشها و استدلال اخلاقى کودکان صورت گرفته است.

و... برای مطالعه کامل فایل را دانلود فرمایید.

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

کد امنیتی

ارسال کننده نظر ناهید - 2023/5/13 5:14:36 am
سلام فایل رو دانلود کردم بسیار عالی و مفید است
 
پاسخ پشتیبانی فایل سحر آمیز
با سلام ممنون از ارسال دیدگاه خود
 
ارسال کننده نظر منیژه - 2023/7/23 9:28:45 am
سلام.. ممنون از شما دانلود کردم
 
پاسخ پشتیبانی فایل سحر آمیز
سلام نظر لطف شماست
 
ارسال کننده نظر حمیدرضا - 2023/8/16 5:46:16 am
سلام و خسته نباشید درود بر مهندس ممنون از سایت خوبتون دانلود کردم مثل همیشه عالی هستش
 
پاسخ پشتیبانی فایل سحر آمیز
سلام خواهش میکنیم
 

لیست فایل های ویژه وبسایت

دانلود-نرم-افزار-تغییر-زبان-سورس-و-کد-ویژوال-استودیو-(عناصر-دیزاین-طراحی-فرم-ها)
دانلود نرم افزار تغییر زبان سورس و کد ویژوال استودیو (عناصر دیزاین طراحی فرم ها)

دانلود-نرم-افزار-ترجمه-خودکار-فایل-های-po-,-pot-بصورت-کامل-برای-تمامی-زبان-ها-از-جمله-فارسی
دانلود نرم افزار ترجمه خودکار فایل های po , pot بصورت کامل برای تمامی زبان ها از جمله فارسی

بهترین-سرویس-پوش-نوتیفیکیشن-اسکریپت-مدیریت-اعلان-و-ساخت-پوش-نوتیفیکیشن-سایت-و-ارسال-پوش-از-طریق-php
بهترین سرویس پوش نوتیفیکیشن اسکریپت مدیریت اعلان و ساخت پوش نوتیفیکیشن سایت و ارسال پوش از طریق php

دانلود-نرم-افزار-تبدیل-فایل-متنی-تکست-txt-به-وی‌سی‌اف-vcf-(مخاطب-موبایل)
دانلود نرم افزار تبدیل فایل متنی تکست txt به وی‌سی‌اف vcf (مخاطب موبایل)