magicfile icon وبسایت فایل سحرآمیز - magicfile.ir

دانلود گزارش کار آزمايشگاهي مدارهاي الکتريکي رشته برق

دانلود-گزارش-کار-آزمايشگاهي-مدارهاي-الکتريکي-رشته-برق
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز براي شما کاربران عزيز يک گزارش کار آزمايشگاهي مدارهاي الکتريکي رشته برق را آماده دانلود قرار داديم.

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://magicfile.ir/?p=2412
توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود گزارش کار آزمايشگاهي مدارهاي الکتريکي رشته برق

امروز براي شما کاربران عزيز يک گزارش کار آزمايشگاهي مدارهاي الکتريکي رشته برق را آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد

اين گزارش کار بصورت کامل همراه با توضيحات و نمودار ها مي باشد

جزييات فايلي که دانلود خواهيد کرد بصورت زير مي باشد

آزمايش شماره: 1 (9صفحه در فايل ورد)

عنوان آزمايش: بررسي قانون اهم
هدف: منظور از انجام اين آزمايش بررسي تجربي قانون اهم و مطالعه ي عوامل موثر بر مقاومت يک سيم فلزي است.
وسايل مورد نياز: منبع تغذيه متغيير - آمپرمتر و ولت متر - تخته سيم هاي آزمايش
نظريه :مقاومت در اصطلاح مداري به عنصري گفته مي شود که ولتاژ، جريان و زمان در آن رابطه داشته باشند. اگر اين رابطه وابسته به زمان نباشد، مقاومت را تغيير ناپذير را زمان و اگر وابسته به زمان باشد، تغيير پذير با زمان مي گويند. اگر رابطه ي ولتاژ و جريان، خط صافي گذرنده از مبدا باشد، مقاومت را خطي مي نامند. به مقاومت هاي خطي تغييرناپذير با زمان، مقاومت هاي اهميک گفته مي شود که رابطه ي بين ولتاژ و جريان آنها از رابطه ي V=IR (قانون اهم) تبعيت مي کند.

آزمايش شماره: 2 (7 صفحه در فايل ورد)

عنوان آزمايش: قوانين کرشهف و پل وتستون
هدف: منظور از انجام اين آزمايش، مطالعه ي قوانين کرشهف و کاربرد آن در مدارهاي DC و نيز استفاده از اين قوانين جهت اندازه گيري مقاومت مجهول است.
وسايل مورد نياز: دو عدد منبع تغذيه، ولت متر، آمپرمتر، رئوستا، گالوانومتر، مقاومت ها
نظريه : در مدار هاي الکتريکي که ابعاد آنها حدود ده برابر کوچک تر از طول موج موجي هم فرکانس با فرکانسي که مدار با آن کار مي کند باشد قوانين ساده اي به نام قوانين کرشهف بر قرار است که به کمک آنها مي توان جريان و ولتاژ هر شاخه را به دست آورد.
1.KVL :در هر مسير بسته جمع جبري اختلاف پتانسيل ها برابر صفر است.
2.KCL : جمع جبري جريان ها يي که به يک گره مي رسند برابر صفر است.

آزمايش شماره: 3 (7 صفحه ورد)

عنوان آزمايش: بررسي خاصيت رسانش الکتريکي و خطوط هم پتانسيل در صفحه ي گرافيت
هدف: مطالعه خاصيت رسانش الكتريكي و خطوط هم پتانسيل كه با توجه به حركت بارهاي الكتريكي بوجود مي آيد. تعريف خطوط هم پتانسيل: مكان هاي مشخصي كه انرژي پتانسيل يكساني دارند.
وسايل مورد نياز: صفحه ي گرافيتي - منبع تغذيه DC - آمپرسنج - ولت متر - سيم رابط - خط کش
نظريه :صفحه ي نيم رساناي مربع از جنس گرافيت مفروض است. به دو گوشه از اين صفحه اختلاف پتانسيل معيني (15V) اعمال مي شود در نتيجه جرياني از الکترونها در اين صفحه و روي خطوط ميدان الکتريکي شروع به حرکت مي کنند. در اين صفحه خطوط هم پتانسيلي نيز متصور مي شويم (خطوط هم پتانسيل مکان هندسي نقاطي از صفحه است که داراي پتانسيل برابرند و براي جابجايي بار q بر روي اين خطوط کار صفر است) همواره خطوط هم پتانسيل بر خطوط ميدان الکتريکي عمود است. زيرا اگر اين طور نبودE مولفه اي در راستاي خطوط پيدا مي کرد و بنابراين وقتي روي خطوط هم پتانسيل باري را حرکت دهيم، ميدان روي آن کار انحام مي دهد و اين با فرض هم پتانسيل بودن خطوط تناقض دارد.

آزمايش شماره: 4 (9 صفحه ورد)

عنوان آزمايش: پر و خالي شدن خازن ها
هدف: بررسي تجربي پر و خالي شدن خازن ها و روابط به هم بستن سري و موازي خازن ها
وسايل مورد نياز: منبع تغذيه DC، دو عدد خازن و ، ولت متر، سيم رابط، کليد
نظريه: هرگاه ولتاژ دو سر يک باتري را به دو جوشن يک خازن وصل کنيم، بر روي جوشن هاي آن به ترتيب بار مثبت +q و بار منفي -q جمع مي شوند که با ظرفيت خازن و پتانسيل دو سر باطري متناسب مي باشد. بنابر تريف، ظرفيت خازن از رابطه ي زير بدست مي آيد.

آزمايش شماره: 5 (9 صفحه ورد)

عنوان آزمايش: نيروي وارد بر سيم حامل جريان در ميدان مغناطيسي
هدف: بررسي تجربي نيروي وارد بر سيم حامل جريان در ميدان مغناطيسي و پارامترهاي موثر بر آن
وسايل مورد نياز: ترازو با دقت 01/0 گرم، حلقه هاي سيم، هسته ي آهني U شکل، سيم پيچ، منبع تغذيه ي DC (ماکزيمم 2 آمپر)، منبع تغذيه ي DC (ماکزيمم 4 آمپر)، آمپرسنج، سيم نواري، سيم رابط، گيره، ميله و پايه
نظريه : اگر سيمي به طول L حامل جريان i در ميدان مغناطيسي B قرار گيرد نيروي F طبق رابطه ي زير بر آن وارد مي شود

آزمايش شماره: 6 (9 صفحه ورد)

عنوان آزمايش: بررسي ظرفيت خازن و اندازه گيري ضريب دي الکتريک هوا
هدف: بررسي روابط ظرفيت خازن و ضرايب دي الکتريگ
وسايل مورد نياز: خازن تخت با فاصله ي قابل تنظيم، اسيلوسکوپ براي اندازه گيري ولتاژ، آمپرسنج، اسيلاتور،
دي الکتريک، سيم رابط
نظريه : اگر يک خازن در مداري با اختلاف پتانسيل متناوب قرار داده شود، صفحات خازن به طور متناوب داراي بار مثبت و منفي شده، بار الکتريکي در مدار بطور متناوب به يک سمت و سمت مخالف آن حرکت مي کند و جرياني ايجاد مي شود که با فرکانس معيني جهت آن متناوباً تغيير مي کند

آزمايش شماره: 7 (11 صفحه ورد)

عنوان آزمايش: ترانسفورماتور
هدف: مطالعه ي اصول فيزيکي يک ترانسفورماتور
وسايل مورد نياز: چند عدد سيم پيچ با دورهاي مختلف، دو عدد آمپرمتر AC، دو عدد ولتمتر AC، دو عدد وات متر AC، رئوستا به عنوان مصرف کننده، يک ترانس، تعدادي سيم رابط
نظريه : ترانسفورماتور ها نوع خاصي از سلف تزويج شده با اندوکتانس متقابلي برابر جذر اندوکتانس دو سلف هستند. همچنين در ترانسفورماتور در حالت ايده آل N يا تعداد دور بايد بسيار زياد باشد. در اين صورت نسبت [فازور] ولتاژ اوليه به ثانويه برابر نسبت دورهاي سلف اول به دورهاي سلف دوم و همچنين نسبت [فازور] جريان برابر منفي معکوس اين مقدار است.

آزمايش شماره: 8 (8 صفحه ورد)

عنوان آزمايش: مدارهاي جريان متناوب
هدف: مشاهده و اندازه گيري اثر سلف و خازن در جريان متناوب
وسايل مورد نياز: سلف، مقاومت، خازن، منبع تغذيه متناوب، آمپرمتر، ولت متر
نظريه : قطعات هر مدار جريان متناوب، يعني R(مقاومت)، L(القاگر) و C(خازن) به سه صورت در مقابل عبور جريان از خود مقاومت نشان مي دهند. R به صورت برخوردي که حامل هاي بار با اتمها و مولکولهاي ماده تشکيل دهنده ي آن انجام مي دهند، در مقابل حرکت بارها مقاومت مي کند. L به صورت نيروي الکتروموتوري القايي با تغييرات جريان مقابله مي کند. C نيز با تجمع بار بر روي صفحاتش، با آمدن بارهاي بيشتر مقابله مي کند.
اگر اين قطعات در مدار جريان متناوب قرار گيرند، بي اختلاف پتانسيل و جريان عبوري از آنها اختلاف فاز به وجود مي آيد.

آزمايش شماره: 9 (5 صفحه ورد)

عنوان آزمايش: اسيلوسکوپ اشعه ي کاتدي
هدف: آموزش کار با يک اسيلوسکوپ اشعه کاتدي (CRT) و کاربرد آن در مطالعه مدارهاي جريان متناوب
وسايل مورد نياز: اسيلوسکوپ اشعه کاتدي، جعبه ي مقاومت، اسيلاتور، خازن، سلف
نظريه : اندازه گيري فرکانس: براي اندازه گيري فرکانس يک موج مي توان آن را به ورودي y اسيلوسکوپ وصل کرد و فرکانس مربوطه را مستقيماً از روي درجه بندي صفحه اسيلوسکوپ اندازه گرفت. در اين حالت، موج جاروب کننده محور x ها مستقيماً توسط مولد داخلي اسيلوسکوپ تأمين مي شود.
براي اندازه گيري فرکانس همچنين مي توان از منحني هاي ليساژو کمک گرفت. در اين صورت بايد ارتباط داخلي اسيلوسکوپ را از مولد جاروب کننده قطع کرد. سپس موج داراي فرکانس مجهول را به ورودي y و يک موج داراي فرکانس معلوم را از خارج به ورودي اسيلوسکوپ مربوط ساخت. در اين حالت هنگامي که فرکانس يکي از موجهاي ورودي مضرب کسري از فرکانس موج ديگر باشد، يک شکل ثابت بر روي صفحه اسيلوسکوپ ديده مي شود.

فايل اکسل نمودار هاي مقاوت با طول - مقاوت با سطح مقطع - تغييرات ولتاژه با جريان به همراه تمامي نمودار هاي آزمايشگاه در فايل اکسل

براي شما کاربر وبسايت فایل سحرآمیز پيشنهاد دانلود داده مي شود بدون شک يکي از کاملترين هاي گزارش آزمايشگاهي مدارهاي الکتريکي مي باشد

برای دریافت دانلود گزارش کار آزمايشگاهي مدارهاي الکتريکي رشته برق بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

کد امنیتی

ارسال کننده نظر نگين - 2022/12/19 2:49:04 am
سلام من فايل رو دانلود کردم بسيار خوب بود
 
پاسخ پشتیبانی فایل سحر آمیز
سلام نظر لطف شماست
 
ارسال کننده نظر شاهرخ - 2023/1/14 8:54:59 pm
با سلام واقعا کاربرديه خيلي ممنون
 
پاسخ پشتیبانی فایل سحر آمیز
با سلام لطف مي کنيد
 

لیست فایل های ویژه وبسایت

دانلود-نرم-افزار-ترجمه-خودکار-فایل-های-po-,-pot-بصورت-کامل-برای-تمامی-زبان-ها-از-جمله-فارسی
دانلود نرم افزار ترجمه خودکار فایل های po , pot بصورت کامل برای تمامی زبان ها از جمله فارسی

بهترین-سرویس-پوش-نوتیفیکیشن-اسکريپت-مديريت-اعلان-و-ساخت-پوش-نوتیفیکیشن-سایت
بهترین سرویس پوش نوتیفیکیشن اسکريپت مديريت اعلان و ساخت پوش نوتیفیکیشن سایت

دانلود-نرم-افزار-تغییر-زبان-سورس-و-کد-ویژوال-استودیو-(عناصر-دیزاین-طراحی-فرم-ها)
دانلود نرم افزار تغییر زبان سورس و کد ویژوال استودیو (عناصر دیزاین طراحی فرم ها)

دانلود-نرم-افزار-تبدیل-فایل-متنی-به-vcf-(مخاطب-موبایل)
دانلود نرم افزار تبدیل فایل متنی به vcf (مخاطب موبایل)