magicfile icon وبسایت فایل سحرآمیز - magicfile.ir

دانلود گزارش آزمايشگاهي تکنولوژي قند 

دانلود-گزارش-آزمايشگاهي-تکنولوژي-قند 
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز براي شما کاربران عزيز وبسايت يکتا فايل يک گزارش کار آماده درس  تکنولوژي قند آماده دانلود قرار داده ايم که جزييات بصورت زير مي باشد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://magicfile.ir/?p=2420
توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود گزارش آزمايشگاهي تکنولوژي قند

امروز براي شما کاربران عزيز وبسايت يکتا فايل يک گزارش کار آماده درس تکنولوژي قند آماده دانلود قرار داده ايم که جزييات بصورت زير مي باشد

عنوان آزمايش: اسيديته قلياييت اهک

pH شربت خام استحصالي از چغندرها سالم و تازه بين 6.4- 6.3 است. شربت خامي که از چغندرهاي پوسيده تهيه ميشود PH اش کمتر از 6 خواهد بود. .براي تصفيه شربت خام در کارخانه قند از اهک استفاده ميشود.يعني ابتدا آهک به شربت افزوده ميشود تا ناخالصي شربت را فلوکوله کند.در مرحله ي بعد گاز CO2 به شربت اهک خورده تزريق ميشود تا رسوب CaCO3 به وجود ايد. و به هنگام رسوب نمودن سريع , ناخالصي ها هم به همراه آن رسوب کند. با افزودن شيره اهک به شربت خام املاح آهکي شربت بالا ميرود که مقداري از ان صرف خنثي شدن اسيدهاي الي موجود در شربت چغندر ميشود و مقداري هم به صورت مازاد باقي مي ماند که باعث به وجود آمدن قلياييت ميگردد.

عنوان آزمايش: پلاريمتر ( تعيين مقدار انحراف شربت رقيق)
اين روش براي تجزيه كمي و كيفي اجسامي كه فعاليت نوري دارند به كار مي رود. نور سفيد در تمام جهات ارتعاش دارد و اگر از اجسام Polaroid مانند بعضي بلورهاي طبيعي عبور كند به دو اشعه تقسيم مي شود. چون سرعت هر يك از دو اشعه در داخل بلور متفاوت است. در صورتي كه بلور را در امتداد يكي از قطب ها با يك زاويه مناسب بريد. و مجددا آن را با صمغي بنام كانادا بالسام بچسبانيم، جزئي كه اشعه عادي ناميده مي شود منعكس شده و خارج مي شود. در صورتي كه جزئي كه اشعه غيرعادي (پلاريزه) ناميده مي شود بدون شكست خارج مي شود ارتعاش اين نور در يك سطح و عمود بر جهت انتشار آن است .اجسامي داراي فعاليت نوري هستند كه در ساختمان مولكولي آنها كربن ناقرينه (يعني اتم كربني كه به چهار گروه مختلف متصل باشد) وجود داشته باشد. اين اتم كربن باعث نامتقارن شدن مولكول مي شود و مولكول نمي تواند بر تصوير آينه اي خود منطبق باشد. اگر اين اجسام در مسير نور پلاريزه قرار بگيرند باعث چرخش نور پلاريزه مي شوند در صورتي كه جسم نور پلاريزه را در جهت عقربه ساعت بچرخاند راست گردان (Dextrorotatory) مي گويند و چنانچه در جهت عكس عقربه ساعت بچرخاند، آن را چپ گردان (Levorotatory) مي گويند. مقدار چرخش (?)با غلظت جسم (C)متناسب است. و يا مي توان گفت نور پلاريزه وقتي از ترکيبات نامتقارن عبور کند، به علت پخش نامتقارن دانسيته الكتروني در مولكول، الكترونهاي مولكول بطور نامتقارن بر نور پلاريزه اثر مي گذارند و باعث چرخش آن حول محور انتشار مي شوند. مولكولهائي كه فعاليت نوري ندارند چون با پخش الكتروني متقارن مواجه هستند بر نور پلاريزه اثر ندارند. تركيباتي كه تصوير آينه اي قابل انطباق نداشته باشند داراي ايزومر نوري هستند. دو ايزومر نوري يك زوج انانتيومر را تشكيل مي دهند. كه از نظر خواص فيزيكي و شيميائي يكسان هستند و فقط در جهت چرخش نور پلاريزه اختلاف دارند. مخلوط مساوي دو انانتيومر كه از نظر قدر مطلق يكسان ولي از نظر جهت مخالف هستند كاملا همديگر را خنثي مي كنند. چرخش حاصله صفر است به چنين مخلوطي راسميك مي گويند.

عنوان آزمايش: پلاريمتري
اين روش براي تجزيه كمي و كيفي اجسامي كه فعاليت نوري دارند به كار مي رود. نور سفيد در تمام جهات ارتعاش دارد و اگر از اجسام Polaroid مانند بعضي بلورهاي طبيعي عبور كند به دو اشعه تقسيم مي شود. چون سرعت هر يك از دو اشعه در داخل بلور متفاوت است. در صورتي كه بلور را در امتداد يكي از قطب ها با يك زاويه مناسب بريد. و مجددا آن را با صمغي بنام كانادا بالسام بچسبانيم، جزئي كه اشعه عادي ناميده مي شود منعكس شده و خارج مي شود. در صورتي كه جزئي كه اشعه غيرعادي (پلاريزه) ناميده مي شود بدون شكست خارج مي شود ارتعاش اين نور در يك سطح و عمود بر جهت انتشار آن است .اجسامي داراي فعاليت نوري هستند كه در ساختمان مولكولي آنها كربن ناقرينه (يعني اتم كربني كه به چهار گروه مختلف متصل باشد) وجود داشته باشد. اين اتم كربن باعث نامتقارن شدن مولكول مي شود و مولكول نمي تواند بر تصوير آينه اي خود منطبق باشد. اگر اين اجسام در مسير نور پلاريزه قرار بگيرند باعث چرخش نور پلاريزه مي شوند در صورتي كه جسم نور پلاريزه را در جهت عقربه ساعت بچرخاند راست گردان (Dextrorotatory) مي گويند و چنانچه در جهت عكس عقربه ساعت بچرخاند، آن را چپ گردان (Levorotatory) مي گويند.
مقدار چرخش (?)با غلظت جسم (C)متناسب است. و يا مي توان گفت نور پلاريزه وقتي از ترکيبات نامتقارن عبور کند، به علت پخش نامتقارن دانسيته الكتروني در مولكول، الكترونهاي مولكول بطور نامتقارن بر نور پلاريزه اثر مي گذارند و باعث چرخش آن حول محور انتشار مي شوند. مولكولهائي كه فعاليت نوري ندارند چون با پخش الكتروني متقارن مواجه هستند بر نور پلاريزه اثر ندارند.
تركيباتي كه تصوير آينه اي قابل انطباق نداشته باشند داراي ايزومر نوري هستند. دو ايزومر نوري يك زوج انانتيومر را تشكيل مي دهند. كه از نظر خواص فيزيكي و شيميائي يكسان هستند و فقط در جهت چرخش نور پلاريزه اختلاف دارند. مخلوط مساوي دو انانتيومر كه از نظر قدر مطلق يكسان ولي از نظر جهت مخالف هستند كاملا همديگر را خنثي مي كنند. چرخش حاصله صفر است به چنين مخلوطي راسميك مي گويند.

عنوان آزمايش : تعيين افت و سر برداري صحيح چغندر قند
به طور کلي از هر محموله چغندر که وارد کارخانه ميشود , بايستي نمونه برداري کرد و افت آن را تعيين نمود. نمونه برداري از هر محموله به وسيله ي دست يا کمک نمونه بردار هيدروليکي که Rupro نام دارد يا با استفاده از بيلچه ي مکانيکي که که بر روي نوار نقاله به طور اتفاقي نمونه را جدا ميکند, انجام ميشود. عمدتا براي ماشين هاي کوچک 30 kg نمونه و براي ماشين هاي باربري بزرگ 50 kg چغندر جهت تعيين افت وزني , برداشته ميشود. افت به موادي اطلاق ميشود که در هر محموله همراه چغندر تحويل داده ميشود مانند خاک , سنگ , برگ , طوقه و.... .
در مقياس صنعتي اغلب خاک روي چغندر درستگاه ويبراتور گرفته شده و به داخل کاميون برگردانده شده و مجددا کاميون به همراه خاک توزين و از وزن اوليه کاميون و خاک و چغندر کسر ميشود و وزن چغندر بدون خاک حساب ميشود. ميزان واقعي افت در حدود 10 -15 % است . اما افراد خبره و با تجربه در کارخانه مقدار آن را 2 – 3 % در نظر ميگيرند.
مارک قسمتي از بافت چغندر است که بعد از عصاره گيري با مقدار معيني اب داغ و در مدت زمان مشخص به صورت غير محلول باقي مي ماند. اساس کار خارج کردن مواد محلول و وزن کردن مواد غير محلول پس از خشک کردن است . معمولا مارک را به روش وزني يا گراويمتري تعيين ميکنند و مقدار آن بسته به شرايط اقليمي و واريته ي بين 4 – 5 % است.

عنوان آزمايش:تعيين مقدار خاکستر
خاکستر , به مواد معدني يک جسم که پس از سوزاندن باقي مي ماند گفته ميشود. مقدار و ترکيب خاکستر يک ماده غذايي ماهيت آن غذا و روش خاکستر کردن بستگي دارد . شکر خالص , عسل و شربتها خاکستر کمي تا حداکثر 0.5% دارند اما شيرين کننده هاي داراي شکر قهوه ايي و يا شکلاتها داراي مقدار بيشتري مواد معدني هستند. مواد معدني تشکيل دهنده ي خاکستر در غذاهاي مختلف کاملا متفاوت است . خاکستر کل ( Total Ash) يک شاخص پذيرفته شده براي ميزان تصفيه در بعضي از مواد غذايي مانند آرد گندم و شکر است. به عبارت ديگر هر چه ميزان تصفيه در اين مورد بيشتر انجام شود در خاکستر پايين تر است. در مورد قند يا نيشکر هرچه رنگبري و کريستاليزاسيون بالارود در خاکستر کمتر ميشود. و خلوص شکر بالاتر ميرود. براي تعيين خاکستر دور روش به کار ميرود يک روش سوزاندن در کوره و دوم روش قابليت هدايت الکتريکي . روش کنداکتومتري يا تعيين قابليت هدايت الکتريکي يک محلول, روش سريه و ساده جهت تعيين خاکستر قندها است.مواد قندي داراي خاکستر پاييني هستند. به همين دليل اگر بخواهيم از روش سوزاندن استفاده کنيم مستلزم برداشتن مقدار زيادي نمونه است که همراه با کف کردن کربوهيدراتها است. روش هدايت سنجي بر اين اساس است که مواد معدني محلول هاي قندي به صورت باردار هستند. سپس تفکيک ميشوند در حالي که ساکارز يک غير الکتروليت است و تفکيک نميشود. البته بايد ذکر شود که در صنعت قند دستگاه ديگري هم براي سنجش خاکستر است که جزوه خاکستر سنج هاي سريع مي باشند که که مقدار خاکستر نمونه از روي ان خوانده ميشود.

عنوان آزمايش: تعيين درصد قند انورت
در محلول هاي صنعتي شکر يا توليدات قندي, قندهايي وجود دارند که برعکس ساکارز خاصيت احيا کنندگي دارند مانند گلوکز و فروکتوز که قسمتي از طريق چغندر وارد شربتها ميشود و قسمتي هم بر اثر تجزيه ساکارز در محيط اسيدي ايجاد ميشود.در چغندرهاي زخمي و پژمرده ميزان قند انورت به سرعت افزايش مي يابد پس بايد اين جزء از قند را در ازمايشگاه اندازه گيري نمود.عمومي ترين روش اندازه گيري قند انورت استفاده از محلول هاي قليايي سولفات مس دو ظرفيتي است. زيرا قند هاي انورت خاصيت احيا کنندگي دارد ومس دوظرفيتي را به مس يک ظرفيتي تبديل ميکند که باعث ايجاد رسوب ميگردد.در کارخانه ها بايد از ايجاد قند انورت جلوگيري کنند چون ميزان ضايعات ساکارز در ملاس بيشتر ميشود و همچنين ميزان مواد رنگي شربت غليظ در اثر حرارت تبخير و به تبع آن رنگ ناخالصي شکر افزايش مي يابد که به نوبه ي خود بر کيفيت و هزينه ي تصفيه شکر اثر ميگذارد.روشهاي مختلفي براي تعيين قند احياکننده استفاد ميشود که اين روشها به نوع نمونه مورد ازمايش بستگي دارد.به عنوان مثال براي تعيي قند احيا کننده بيش از دو رصد مانند محصول تجاري حاصل از هيدروليز شکر يا نشاسته يا محلول استخراج از خرما از محلول نمک مس دوظرفيتي که شديدا قليايي شده مانند محلول فهلينگ استفاده ميشود که اين ازمون کمي مي باشد. همچنين براي تعيين قند احيا کننده خيلي کم و تا حداکثر 10 درصدو در مجاورت مقدار زيادي سوکروز مانند شکر و شربتهاي قندي از محلول نمک مس دو ظرفيتي که قليايي شده مانند محلول مولر استفاده ميشود.محول مولر در محيط قليايي ضعيف اثر چنداني روي ساکارز ندارد.

عنوان آزمايش :عيارسنجي چغندر قند
اين روش براي تجزيه كمي و كيفي اجسامي كه فعاليت نوري دارند به كار مي رود. نور سفيد در تمام جهات ارتعاش دارد و اگر از اجسام Polaroid مانند بعضي بلورهاي طبيعي عبور كند به دو اشعه تقسيم مي شود. چون سرعت هر يك از دو اشعه در داخل بلور متفاوت است. در صورتي كه بلور را در امتداد يكي از قطب ها با يك زاويه مناسب بريد. و مجددا آن را با صمغي بنام كانادا بالسام بچسبانيم، جزئي كه اشعه عادي ناميده مي شود منعكس شده و خارج مي شود. در صورتي كه جزئي كه اشعه غيرعادي (پلاريزه) ناميده مي شود بدون شكست خارج مي شود ارتعاش اين نور در يك سطح و عمود بر جهت انتشار آن است .اجسامي داراي فعاليت نوري هستند كه در ساختمان مولكولي آنها كربن ناقرينه (يعني اتم كربني كه به چهار گروه مختلف متصل باشد) وجود داشته باشد. اين اتم كربن باعث نامتقارن شدن مولكول مي شود و مولكول نمي تواند بر تصوير آينه اي خود منطبق باشد. اگر اين اجسام در مسير نور پلاريزه قرار بگيرند باعث چرخش نور پلاريزه مي شوند در صورتي كه جسم نور پلاريزه را در جهت عقربه ساعت بچرخاند راست گردان (Dextrorotatory) مي گويند و چنانچه در جهت عكس عقربه ساعت بچرخاند، آن را چپ گردان (Levorotatory) مي گويند.

همراه با فايل جزوه آزماشگاه قند و تمامي فرمت فايل هاي دانلودي بصورت ورد قابل ويرايش مي باشد که براحتي مي توانيد تغييرات خود را قرار دهيد برای شما کاربر عزیز پیشنهاد دانلود داده می شود

برای دریافت دانلود گزارش آزمايشگاهي تکنولوژي قند  بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

کد امنیتی

ارسال کننده نظر ونه - 2023/1/10 12:53:36 am
خيلي عالي، ممنون از زحمات بي‌نظير
 
پاسخ پشتیبانی فایل سحر آمیز
سلام نظر لطف شماست
 

لیست فایل های ویژه وبسایت

دانلود-نرم-افزار-تبدیل-فایل-متنی-به-vcf-(مخاطب-موبایل)
دانلود نرم افزار تبدیل فایل متنی به vcf (مخاطب موبایل)

دانلود-نرم-افزار-ترجمه-خودکار-فایل-های-po-,-pot-بصورت-کامل-برای-تمامی-زبان-ها-از-جمله-فارسی
دانلود نرم افزار ترجمه خودکار فایل های po , pot بصورت کامل برای تمامی زبان ها از جمله فارسی

دانلود-نرم-افزار-تغییر-زبان-سورس-و-کد-ویژوال-استودیو-(عناصر-دیزاین-طراحی-فرم-ها)
دانلود نرم افزار تغییر زبان سورس و کد ویژوال استودیو (عناصر دیزاین طراحی فرم ها)

بهترین-سرویس-پوش-نوتیفیکیشن-اسکريپت-مديريت-اعلان-و-ساخت-پوش-نوتیفیکیشن-سایت
بهترین سرویس پوش نوتیفیکیشن اسکريپت مديريت اعلان و ساخت پوش نوتیفیکیشن سایت